دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی و اقتصاد مقاومتی مورخ 14 و 15 دی ماه
1395/10/11
دوره آموزشی 1- مدیریت و برنامه ریزی در توازن مستولیت های سازمان و خانوادگی  2- اقتصاد مقاومتی در تاریخ های 14 و 15 دی ماه 95 در واحد آموزشی تهران اجرا می گردد.