مشارکت در جشنواره ملی چادرهای آسمانی
1396/03/07
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در نظر دارد دومین جشنواره عفاف و حجاب در دو حوزه فرهنگ، هنر و ترویج عفاف و حجاب برگزار نماید. لذا افراد صاحب نظر و نخبگان علمی مشغول خدمت در این دو حوزه که تالیف یا فعالیتی ارائه نموده اند ، مدارک مستند را تا تاریخ 96/3/10 به این دفتر ارسال نمایند.