ویژه مدیران و کارشناسان زن شاغل در صنعت آب و برق برگزار شد: کارگاه آموزشی "مدیریت، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی"
1395/10/25