برگزاری کارگاه تعیین اولویت های تحقیقات حوزه بانوان و خانواده
1397/09/10
برگزاری اولین کارگاه تعیین اولویت های تحقیقات حوزه بانوان و خانواده وزارت نیرو در سال 1398برای اولین بار در وزارت نیروکارگاه نیازسنجی و اولویت‌های تحقیقاتی امور بانوان و خانواده به میزبانی شرکت فاضلاب برگزار می گردد.تاریخ برگزاری: محل برگزاری: سالن کنفرانس مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران گروه هدف: کارگروه بانوان وزارت نیرو، مشاور امورزنان وزیر، مشاورین امور بانوان شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نیرو، اساتید دانشگاه، مشاور امور بانوان فراکسیون مجلس