جلسه مدیریت دانش برای مدیران زن در شرکت برق منطقه ای یزد
1398/07/22

دراین جلسه کارگاهی دکتر شرافت، مدرس دوره ابتدا به مرور کلی ادبیات مدیریت دانش و شناسایی مسأله پرداخت. در ادامه شرکت کنندگان با نحوه ثبت تجارب آشنا شدند و مقرر شد نسبت به ثبت تجارب و دانش حوزه کاری خود اقدام نمایند.

بحث استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای یزد از سال 1388 آغاز شده است و به مرور با یکپارچه سازی با نظام پیشنهادها در قالب نرم افزار کاربردی، دراختیار همه همکاران قرار گرفته است. با عنایت به اهداف دفتر امور زنان و خانواده وزارت نیرو در ثبت تجارب زیسته مدیران زن، این کارگاه با مرور و بازآموزی ثبت تجارب و دانش بانوان، برگزار گردید.