لیست مشاورین


اطلاعات مشاورین امور زنان و خانواده صنعت آب و برق
 
استان شرکت / موسسه نام و نام خانوادگی شماره تماس فکس ایمیل
آدربایجان شرقی توزیع شهرستان تبریز سیما گیلانی 33333843-041 33328950 - دبیرخانه En_gilani@yahoo.com
آب منطقه ای فیروزه میرحیدری 33382418-041 33382419 Mirheidari_fie@yahoo.com
برق منطقه ای        
توزیع نیروی برق مریم رهبر 33385520-041 33283539  
آب و فاضلاب شهری آزیتا نیکان فر 3304091-041 33823915 Nikanfar.azita@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی        
مدیریت تولید برق مریم قائمی 90-34300480-041 داخلی
3219-3266
34300470-491002 m.ghaemi87@yahoo.com
تولید نیروی برق        
آذربایجان غربی آب منطقه ای صدیقه آسمانی 33467315-044 33440091 s.asemani1982@yahoo.com
برق منطقه ای        
توزیع نیروی برق مریم حدودی 33449002-044 33469133 Maryam.hodoudi@gmail.com
آب و فاضلاب شهری سپیده عابد زاده 3-33450001 33461070 Wa.abfa.women@iran.ir
Wa.abfa.women@waww.ir
آب و فاضلاب روستایی نگین قاسمی 33451000 33462003 neginghasemy@yahoo.com
zanan@abfar-wazar.ir
مدیریت تولید برق        
تولید نیروی برق        
اردبیل آب منطقه ای مکرم معصومی 33710001-045 33716889 m.masoumi@arrw.ir
برق منطقه ای        
توزیع نیروی برق رویا اللهقلی پور 9-33741600 33741610  
آب و فاضلاب شهری الهام پورحاج 3-33717101 33711035 epourhaj@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی عظیمه بابازاده 33746013 33746012 abfarardebil@yahoo.com
مدیریت تولید برق        
تولید نیروی برق        
اصفهان آب و فاضلاب کاشان اعظم طاهر 55570007-031 55570007 az_taher@yahoo.com
توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان معصومه برزگر 36632801 32240 info@eepdc.ir
آب منطقه ای پرستور ایرانپور 36618494 36618494  
برق منطقه ای        
توزیع نیروی برق هما گردان شکن 36295062 36289444 Ho.gordanshekan@epedc.ir
آب و فاضلاب شهری آسیه ملا باشی 36690030 36635920 amollabashi@gmail.com
آب و فاضلاب روستایی مریم موسوی 32363066 داخلی 212
32364061
32369023 Zayand_rod@yahoo.com
مدیریت تولید برق        
تولید نیروی برق        
البرز آب منطقه ای اشرف نصیریان 33340947-026 33340270 Nasirian.kh@hmail.com
برق منطقه ای        
توزیع نیروی برق فریبا امیراسکندری 32122480 32527172 alborzdsm@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری امیرکمالی 32232978 32254044  
آب و فاضلاب روستایی        
مدیریت تولید برق        
تولید نیروی برق        
ایلام آب منطقه ای الهام حیدرزاده 33335090-084 33332294  
برق منطقه ای        
توزیع نیروی برق زینب پورصفر 33335405-084 33330005 Poursafar2009@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری ناهید شیرخانی 32230120 32230140 n.shirkani20@gmail.com
آب و فاضلاب روستایی نوشین آزور 32229001 32299007 info@abfar.ilam.ir
مدیریت تولید برق        
تولید نیروی برق        
بوشهر آب منطقه ای مرضیه درخشان 33327002-077 و
33327205
33320710 derakhshan@bsrw.ir
برق منطقه ای        
توزیع نیروی برق فاطمه زمانی 33321991 33321991 Zamanif4969@gmail.com
آب و فاضلاب شهری مریم اردشیری 33330297 33326322و24 Maryam.ardeshiri61@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی عذرا غلامحسینی 19-33320317 51-33330850 hosseiniazi@yahoo.com
مدیریت تولید برق        
تولید نیروی برق        
تهران مادر تخصصی منابع آب ایران صالحی      
آب منطقه ای مرادی      
مادر تخصصی توانیر صمدیان      
برق منطقه ای رحیمی 22120893 22120893 Ma-rahimi@trec.co.ir
توزیع نیروی برق استان تهران غیاثی 35081224 33342522 Shahnaz_ghiasy@yahoo.com
توزیع نیروی برق تهران بزرک مفتاح پور 82120304 85577300 F_mpour@yahoo.com
مدیریت شبکه برق ایران نجاتی اصل 85162075- 85162326 88784574- 88881916 nejatiasl@gmail.com
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خداپرست 88920001   Mwtpph95@yahoo.com
مدیریت تولید برق طرشت محتشمی 44280036
44280037
44280038 r.mohtashami58@gmail.com
مدیریت تولید برق بعثت فاطمه رضایی 55064020 55064019 Women.affairs@besatpower.ir
موسسه تحقیقات آب حکیمی 77000301 77310577 Ros_hakimi@yahoo.com
مادرتخصصی آب وفاضلاب کشور دانائیان     f-danaeian@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی خدادادی      
آب و فاضلاب شهری باقری 88995942 88982601 Bagheri.azra@yahoo.com
آب و فاضلاب شرق تهران رحمان نژاد 76511286 76503117 دبیرخانه S_rah1360@yahoo.com
آب و فاضلاب جنوب غرب تهران بهرامی      
آب و فاضلاب جنوب شرق تهران نادری نسب 36270021 36270021 Tooka.naderinasab@yahoo.com