لیست مشاورین

 اطلاعات مشاورین امور زنان و خانواده صنعت آب و برق
ردیف استان شرکت / موسسه نام و نام خانوادگی شماره تماس فکس ایمیل
1 آذربایجان شرقی توزیع شهرستان تبریز گیلانی 33333843-041 33328950 - دبیرخانه En_gilani@yahoo.com
آب منطقه ای میرحیدری 33382418-041 33382419 Mirheidari_fie@yahoo.com
برق منطقه ای ولی زاده 3107343-33285181-3 33285190 Hvab10380@yahoo.com
توزیع نیروی برق رهبر 33385520-041 33283539  
آب و فاضلاب شهری نیکان فر 3304091-041 33823915 Nikanfar.azita@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی رستمی 33300744 33317401  
مدیریت تولید برق قائمی 90-34300480-041 داخلی-3219 34300470-491002 m.ghaemi87@yahoo.com
موسسه آموزشی تخصصی صنعت حسین اهلی      
2 آذربایجان غربی آب منطقه ای آسمانی 33467315-044 33440091 s.asemani1982@yahoo.com
توزیع نیروی برق حدودی 33449002-044 33469133 Maryam.hodoudi@gmail.com
آب و فاضلاب شهری عابد زاده 3-33450001 33461070 Wa.abfa.women@iran.ir
Wa.abfa.women@waww.ir
آب و فاضلاب روستایی قاسمی 33451000 33462003 neginghasemy@yahoo.com
zanan@abfar-wazar.ir
امور انتقال برق تورچیان      
3 اردبیل آب منطقه ای معصومی 33710001-045 33716889 m.masoumi@arrw.ir
توزیع نیروی برق اللهقلی پور 9-33741600 33741610  
آب و فاضلاب شهری پورحاج 3-33717101 33711035 epourhaj@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی بابازاده 33746013 33746012 abfarardebil@yahoo.com
4 اصفهان آب و فاضلاب  کاشان طاهر 55570007-031 55570007 az_taher@yahoo.com
توزیع نیروی برق  شهرستان اصفهان برزگر 36632801 32240 info@eepdc.ir
آب منطقه ای ایرانپور 36618494 36618494  
برق منطقه ای توکلی 36244021 36244021  
توزیع نیروی برق هما شکن 36295062 36289444 Ho.gordanshekan@epedc.ir
آب و فاضلاب شهری ملا باشی 36690030 36635920 amollabashi@gmail.com
آب و فاضلاب روستایی موسوی 32363066 داخلی 212-32364061 32369023 Zayand_rod@yahoo.com
5 البرز آب منطقه ای نصیریان 33340947-026 33340270 Nasirian.kh@hmail.com
توزیع نیروی برق امیراسکندری 32122480 32527172 alborzdsm@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری امیرکمالی 32232978 32232978 amirkamali@abfa-alborz.ir
آب و فاضلاب روستایی قمری      
6 ایلام آب منطقه ای الهام حیدرزاده 33335090-084 33332294  
توزیع نیروی برق زینب پورصفر 33335405-084 33330005 Poursafar2009@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری ناهید شیرخانی 32230120 32230140 n.shirkani20@gmail.com
آب و فاضلاب روستایی پورنصرت 32229001 – 3 داخلی 201 32229007 t.pournosrat@yahoo.com
7 بوشهر آب منطقه ای درخشان 33327002-077  و33327205 33320710 derakhshan@bsrw.ir
توزیع نیروی برق افسریان      
آب و فاضلاب شهری اردشیری 33330297 33326322و24 Maryam.ardeshiri61@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی غلامحسینی 19-33320317 51-33330850 hosseiniazi@yahoo.com
8 تهران مادر تخصصی منابع آب ایران صالحی      
آب منطقه ای مرادی 81753526 88966555 Maryam.moradi3152@yahoo.com
مادر تخصصی توانیر صمدیان      
برق منطقه ای رحیمی 22120893 22120893 Ma-rahimi@trec.co.ir
توزیع نیروی برق استان تهران غیاثی 35081339 35081224 ghiasi@tvedc.ir
توزیع نیروی برق تهران بزرک مفتاح پور 82120304 85577300 F_mpour@yahoo.com
مدیریت شبکه برق ایران نجاتی اصل 85162075- 85162326 88784574- 88881916 nejatiasl@gmail.com
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خداپرست 88920001   Mwtpph95@yahoo.com
مدیریت تولید برق طرشت محتشمی 44280036-44280037 44280038 r.mohtashami58@gmail.com
مدیریت تولید برق بعثت فاطمه رضایی 55064020 55064019 Women.affairs@besatpower.ir
ساتبا        
موسسه آموزشی تخصصی صنعت  آب و برق فیض آبادی 44171961 داخلی 152 44137999 elmivahedth@yahoo.com
پژوهشگاه نیرو مظفری      
موسسه تحقیقات آب حکیمی 77000301 77310577 Ros_hakimi@yahoo.com
مادرتخصصی آب وفاضلاب کشور دانائیان     f-danaeian@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی خدادادی 66480010 88700661 Yas2032@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری باقری 88995942 88982601 Bagheri.azra@yahoo.com
آب و فاضلاب شرق تهران رحمان نژاد 76511286 76503117 دبیرخانه S_rah1360@yahoo.com
آب و فاضلاب جنوب غرب تهران بهرامی 5616042-56174797 56172565 n.bahrami@swest.tp.ww.co.ir
آب و فاضلاب جنوب شرق تهران نادری نسب 36294612 36294612 Tooka.naderinasab@yahoo.com
فاضلاب تهران رفعتی 8843597 82472289 m.rafati@ts.tpww.ir
آب و فاضلاب منطقه 1 منوچهری 22296420 22296420  
آب و فاضلاب منطقه 2 عموزاده 88805770 88805770  
آب و فاضلاب منطقه 3        
آب و فاضلاب منطقه 4 شمس 55620102 55620102-55802355 Prabfa4@14ww.tpww.ir
آب و فاضلاب منطقه 5 زینلی 66385151 66385151  
آب و فاضلاب منطقه 6 امیری 55923663 55957170 M_amiri1390@yahoo.com
تامین و تصفیه فقیه زاده 87512265-88980871 88961084  
شهرها و شهرک های غرب تهران محمدزاده مسافر     m.mosaferian.m@gmail.com
9 چهارمحال و بختیاری آب منطقه ای صالحیان 33334807-038 33335098 Salehian_sh60@yahoo.com
توزیع نیروی برق طاهریان 22547403 داخلی 1082 32228476 Ttaherian60@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری حسینیان 33334044 داخلی 206 33335616 Mbahar1550@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی فخاریان 32245208 داخلی 142   Ma.2311r@gmail.com
10 خراسان جنوبی آب منطقه ای علمدار 32445590- 056 داخلی 153 32445582 دبیرخانه malamdar@skrw.ir
توزیع نیروی برق هوشیار 32229267 32214145 hooshyarfereshteh@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری محمودی 32229170 داخلی 268-32231638 32235084 Khodeti.61@gmail.com
آب و فاضلاب روستایی اکبری 32229139 32226683 akbaripv@yahoo.com
11 خراسان شمالی آب منطقه ای گواهی 32263288-058 32263288 Moshaver_wnkh@yahoo.com
توزیع نیروی برق مستوفیان 32210501 32241544 Maryam.mostofian@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری روحانی 32249057 داخلی 279 32245912 Emailz.rohani95@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی ابراهیمی 32236701داخلی1121 32236826 ebrahimi@abfankh.ir
12 خراسان رضوی آب و فاضلاب شهری مشهد ملک جعفریان 37008418 37659887 malekjafarian@abfamashhad.net
boojmashhad@yahoo.com
توزیع نیروی برق مشهد عرب 37681067 37673474  
آب منطقه ای میرزائیان 31335129-051 37619022-051 Mirzaeeyan.ab@khrw.ir
برق منطقه ای بهروزی 36103785 3103709 Ladanbehrozi2006@yahoo.com
توزیع نیروی برق زمانی 38937257 38937257 barghsherkat@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری موسوی 38661102 38680950 grmoosavi@gmail.com
آب و فاضلاب روستایی اسماعیل زاده 37679660 37679660  
مدیریت تولید برق خراسانی 35097120-2 داخلی 224 35097122 دبیرخانه Khorasani1395@yahoo.com
موسسه آموزشی تخصصی صنعت خلیل پور      
13 خوزستان آب و فاضلاب شهری اهواز نقیب 33906562-061 33389608 mms.na53@yahoo.com
توزیع نیروی برق اهواز        
آب و برق خوزستان یاقوت نژاد 33365219 33365219 B_ya2004@yahoo.com
برق منطقه ای احمدی 33369236-061 33369236 Sh.ahmadi56@yahoo.com
توزیع نیروی برق        
آب و فاضلاب شهری عباسوند   33363300- Mitra_abasvand@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی تقی پور 33332732-36 داخلی 1101 33337006 Mtaghipoor30@yahoo.com
مدیریت تولید برق اهواز شیشه بر 06134449041 06134449186 M_shishebor@yahoo.com
14 زنجان آب منطقه ای امیدوار 33136203-024 33462280 l.omidvar@znrw.ir
برق منطقه ای برهانی 33145120 33145169 banovan@zrec.co.ir
توزیع نیروی برق نجفی 33157164-33440011-13 داخلی 164 33442035 Fariba.najafi_1977@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری نجفی پور 33783201 الی 4 داخلی 187 33783216 znabfasafety@gmail.com
آب و فاضلاب روستایی خطیبی 33454430-2 33444225 Khatibi200@yahoo.com
15 سمنان آب منطقه ای خسروی 33361980-023 33361917 khosraviramesh@yahoo.com
برق منطقه ای طاهریان 31102149 33321932 Fahimeh_taherian@yahoo.com
توزیع نیروی برق هراتی 33435160 33435180 Narjes.harati@seed.co.ir
آب و فاضلاب شهری لطفعلیان 33447342 33449114 rlotfalian@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی شهروی 33320913 33321484 Shahravi.818592@gmail.com
16 سیستان و بلوچستان آب منطقه ای مالکی 33429410-20 - 054 33429430 Maleki_ma51@yahoo.com
برق منطقه ای عارف نژاد   05433442869 Amoozesh.sbrec@gmail.com
توزیع نیروی برق مرتضوی      
آب و فاضلاب شهری رفیعی 33445194
33414100 داخلی 2274
33445200 Mm_rafi2000@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی فدایی
کریم لو
33426313 33445056 Fadaei_54@yahoo.com
مدیریت تولید برق ثانی حیدری 2411603-0541 2411584 s.saniheydari@gmail.com
تولید نیروی برق        
17 فارس آب و فاضلاب شهری شیراز پیروی 32281156 داخلی 239 32274674-071 peyravi@abfa_shiraz.ir
توزیع نیروی برق شیراز ملکی زاده 32152382
32272101-5 داخلی 2382
32271649
32293266
ttozia@yahoo.com
آب منطقه ای خورشیدی 32252101 32252101-071 zeinabkhorshidi@gmail.com
برق منطقه ای پزشکی 32142842   pezeshkif@frec.co.ir
توزیع نیروی برق موسویان   07132317420 a.moosavian@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری اطمینان 38435152-6 38435166 leetminan@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی کردوانی 32290416-18 32289019 Kordavani_maryam@yahoo.com
تولید برق جنوب فارس پاک آئین 32307738-9 داخلی 124 32309910  
18 قزوین آب منطقه ای صادق زاده      
توزیع نیروی برق کاظمی 33239264 33221810 m.kazemi@qazvin-ed.co.ir
آب و فاضلاب شهری نورمحمدی 33372073 33378167 Esmat1351@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی ذوالقدر 33667922 33667922 So_zolghade@yahoo.com
19 قم آب منطقه ای آخوندی 02537839094 7839092 leiliakhoundi@yahoo.com
توزیع نیروی برق علیمحمدی 38806569 38822401 Assessor_mohamadi@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری رسولی 02532613986 02532613986 f.rasouli@abfa-qom.ir
آب و فاضلاب روستایی تمدن 37780180-37780021 داخلی 162 37780175 a.tamadon1396@yahoo.com
20 کردستان آب منطقه ای مفاخری 3622950-087 33622947 Mafa_so2002@yahoo.com
توزیع نیروی برق عطایی 33281703 33288101 Rainrose1969@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری قریشی 33286614-087 33241045 Nargess270@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی پیشکاری 33160100 داخلی 233 33152967 b.pishkari60@gmail.com
21 کرمان توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان صحبتی 32111500-034 32111500 Rahele_sohbati@yahoo.com
توزیع نیروی برق شمال استان کرمان میرزایی فرد 32250387-034 32523199- Mirzaei.esmat@yahoo.com
آب منطقه ای مهدوی 32224482-4 -034 داخلی 218 32264809 F_mahdavi53@yahoo.com
برق منطقه ای سام پور 32738074-33738002-5 32738056-32738032 Sumpour_1167@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری معین الدینی 33224995 32209293  
آب و فاضلاب روستایی کامجو 32473983-86 32465492 vkamjoo@yahoo.com
مدیریت تولید برق زرند زنگی آبادی 33424660-61 33424658 Leila_zangiabadi@yahoo.com
 مدیریت تولید نیروی برق کرمان مثنوی پور 58120080 33372990 Mina241m@yahoo.com
22 کرمانشاه آب منطقه ای فتاحی 38370135 – 083 داخلی 297 38355186 Jamfatahi049@gmail.com
برق منطقه ای  غرب صادقی 38228624 38232912 sadeghigharb@yahoo.com
توزیع نیروی برق آقایی 37248440 37248439 Aghaei1212@gmail.com
آب و فاضلاب شهری یزدانی 38230295-38233600 -38254926   Moshaver.yazdani@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی طالب 38263430 38261700 Ensieh111_taleb@yahoo.com
مدیریت تولید برق بیستون آرمند 34642020 34642727 Nafiseh.armand@yahoo.com
23 کهگیلویه و بویراحمد آب منطقه ای عادلیان پور 33220430-074   Azam.adelianpoor@gmail.com
توزیع نیروی برق پرواز 31188210 33334318 Mparvaz80@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری ولی پور 33343509 33343509 Svalipour606292@gmail.com
آب و فاضلاب روستایی رضایی 33229318 33225590 Sedighe73@yahoo.com
24 گلستان آب منطقه ای لولایی 32627863-017 32627883 m-lolai@yahoo.com
توزیع نیروی برق رضا پور 32255660 32244047 zanan@ped-golestan.ir
آب و فاضلاب شهری ایوبی 32436042-017 32436038 Ayyobi_ra@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی پاک نژاد 32158401 32159573 s.s_paknejad@yahoo.com
25 گیلان آب منطقه ای موسی زاده 33669021-9 کد 013 داخلی 2241 33667083 banovan@gmail.com
برق منطقه ای پاک نعمت 33325001 -33334286 33321067 p.paknemat@gilrec.co.ir
توزیع نیروی برق ره پیک 33365001-7 33664499 rahpeyk@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری علیزاده 33368118 33368020 Alizade-l@hotmail.com
آب و فاضلاب روستایی منصورپور 33321054 33322061 Zmd.1363@yahoo.com
مدیریت تولید برق لوشان ربیعی کنارسری 34610155 داخلی 3346 34610221 fatemehrabieek@yahoo.com
موسسه آموزشی تخصصی گیلان وفایی      
26 لرستان آب منطقه ای برمه زیار 33224023 -066 داخلی 265 33219903 Sheyda.barmeh@gmail.com
توزیع نیروی برق مرادزاده 332312191 33201612 moradzadeh@barghlorestan.ir
آب و فاضلاب شهری مدهنی 33200427-066 33200427 bmadhoni@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی رحمانشاهی 33240411 33240411 Rahmanshahi_ashraf@yahoo.com
27 مازندران توزیع نیروی برق غرب مازندران        
آب منطقه ای پورحسن 33349104 33344609 Pourhassan1316@gmail.com
برق منطقه ای
 
رحمانی 33353948 33360803 Zanan_bargh@yahoo.com
توزیع نیروی برق باقریان      
آب و فاضلاب شهری علی پور 33214778-9 داخلی 175 33214778
33260290
Yalda_alipour@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی اسماعیلی 33356511-13 33326515  
مدیریت تولید برق شهید سلیمی نکاء گلی 34622681 34622444 Goli_somayeh@yahoo.com
تولید نیروی برق        
28 مرکزی آب منطقه ای داودآبادی 3130071-086 34032360 arak@gmail.com
برق منطقه ای باختر ابراهیمی 33402079 داخلی 2079 33402342 Moshaver-banovan@brec.co.ir
توزیع نیروی برق شاه حیدری 32224024 32224680 Itgroup84@yahoo.com
refah@mpedc.ir
آب و فاضلاب شهری طراوتی 32784203 34578092 Taravat_f46@yahoo.com
آب و فاضلاب روستایی فرشادپور 33684912-14 داخلی 242 33673500 farshadpour@abfarmarkazi.ir
29 هرمزگان آب منطقه ای طبسی 33332403-076 33332403 seditabasi@yahoo.com
برق منطقه ای آشوری 33331700-4 33340007 Ashouri.azita@yahoo.com
توزیع نیروی برق مرادپوریان 33512345 33512345 s.moradpourian@gmail.com
آب و فاضلاب شهری        
آب و فاضلاب روستایی مظفری 3338002-3 3336672 banovan@abfarhor.ir
مدیریت تولید برق خلیج فارس قاری زاده 5564827 5554394 Mrs.pgpgm@gmail.com
 مدیریت تولید نیروی برق هرمزگان برفی زاده 33564900 33591706 nbarfizadeh@yahoo.com
تولید نیروی برق بندرعباس بندرعباسی غلامی 33613774- 6 داخلی 822 33613618 Leyla.bandarabbasi@gmail.com
30 همدان آب منطقه ای بابایی زاده 8220737 الی 9 – 0813 داخلی 238   pbabaeizade@yahoo.com
توزیع نیروی برق پیرحیاتی 38252982- 5 داخلی 1147 38274636 a.heyati56@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری حضرتی 38219871- 80 داخلی 167 38219870 Moshaver.banovan@hww.ir
آب و فاضلاب روستایی دریایی 32516900داخلی 217 32516900  
31 یزد آب منطقه ای ابراهیمی 31070239-035 38258046 Shamsieb1439@yahoo.com
برق منطقه ای یاوری 38250092 38253396 yavarikh@yahoo.com
توزیع نیروی برق دشتی پور 31672336 36284744 zfsanedashtipour@gmail.com
آب و فاضلاب شهری نگارش 38273978 38256901 s.negaresh@gmail.com
آب و فاضلاب روستایی افشاری 37241044 37241050 Afshri.azam@yahoo.com
مدیریت تولید برق صالحه زاده 37252081-3 37252080  
 
 
  • لیست اسامی روسای شورای هماهنگی استان ها در اسفند ماه 97 می باشد .