بانك اطلاعات زنان

بانك اطلاعات زنان صنعت آب و برق

نام شرکت:


آمار تعداد پرسنل:
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

 وضعیت  تاهل:
زنان
متاهل مجرد
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

مردان
متاهل مجرد
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

وضعيت تحصيلات پرسنل:
زيرديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

ديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

فوق ديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

ليسانس
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

فوق ليسانس
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

دكتري
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

وضعیت مدیریتی پرسنل به تفکیک سطوح مدیریتی:
سطح ارشد
سال 90 سال 91
  رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها
زن
مرد

 

سطح ارشد
سال 92 سال 93
  رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها
زن
مرد

 

سطح مياني
سال 90 سال 91
  رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها
زن
مرد

 

سطح مياني
سال 92 سال 93
  رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها
زن
مرد

 

سطح پايه
سال 90 سال 91
  رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها
زن
مرد

 

سطح پايه
سال 92 سال 93
  رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها
زن
مرد

 

وضعیت تحصیلی مدیران در کلیه سطوح مدیریتی : سطح ارشد
زيرديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

ديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

فوق ديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

ليسانس
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

فوق ليسانس
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

دكتري
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

وضعیت تحصیلی مدیران در کلیه سطوح مدیریتی : سطح مياني
زيرديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

ديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

فوق ديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

ليسانس
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

فوق ليسانس
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

دكتري
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

وضعیت تحصیلی مدیران در کلیه سطوح مدیریتی : سطح پايه
زيرديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

ديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

فوق ديپلم
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

ليسانس
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

فوق ليسانس
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

دكتري
تعداد زنان تعداد مردان
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

تعداد زنان محقق، پژوهشگر، مخترع و نخبه
محقق مولف
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

پژوهشگر مخترع
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

كسب نشان ملي نخبه
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی سایر قراردادها

 

وضعیت حضور زنان در عرصه های بین المللی ( ماموریت خارج از کشور)
سال 90 سال 91
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی

 

سال 92 سال 93
رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی رسمی و پیمانی انجام کارمشخص طرحی