مرخصي استعلاجي دوران بارداري
1386/08/20

عنوان : مرخصي استعلاجي دوران بارداري

تاريخ شروع : 20/08/1386

 

توضيحات :             

مرخصي استعلاجي دوران بارداري

 

تصويب نامه هيات وزيران به شماره 36218/ت25856 مورخ 28/7/81

 

 

هيات وزيران به استناد ماده 10 قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران     شيردهي, موضوع تصويب نامه شماره 8409/ت16900ه مورخ 27/9/1375 اضافه مي شود:

 

تبصره: بانواني كه در طول بارداري با تاييد پزشك معالج از مرخصي استعلاجي استفاده مي كنند, از چهار ماه مرخصي زايمان بهره مند خواهند بود و مدت مرخصي استعلاجي از مرخصي زايمان آنان كسر نخواهد شد.

 

                                                                                                        

                                                                                                    محمدرضا عارف