كمك هزينه مهد كودك
1386/08/20

عنوان : كمك هزينه مهد كودك

تاريخ شروع : 20/08/1386

توضيحات :             

 
كمك هزينه مهد كودك
 
بخشنامه شماره 100/50/51833 مورخ 3/9/82 به كليه شركتهاي مادر تخصصي
در راستاي گسترش امكانات رفاهي و با رعايت ضوابط اجرايي بودجه اجازه داده مي شود با توجه به شرايط و اعتبارات موجود در ان شركت و هر يك از شركتهاي زير مجموعه درصدي از متوسط تعرفه هاي سازمان بهزيستي كشور به عنوان كمك هزينه مهد كودك برقرار گردد. مقتضي است دستورالعمل مربوطه را با رعايت ماده 29 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي تنظيم و ابلاغ نمايند.
ضمنا از تاريخ اجرا, مفاد بخشنامه شماره 705/47141 مورخ 28/10/76 لغو مي گردد.
                                                                                                
                                                                                                                          حبيب ا… بيطرف
                                                                                                 وزير نيرو