ورزش كارمندان
1386/08/20

عنوان : ورزش كارمندان

تاريخ شروع : 20/08/1386
توضيحات :             
 
ورزش كارمندان
 
آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت شماره8164/32/1 مورخ 27/5/77 مصوب شوراي عالي ورزش كاركنان دولت
ماده 12ـ زمان انجام فعاليتهاي ورزشي كارمندان دولت خارج از ساعات اداري است. در موقع لزوم و حسب نظر مدير بلافصل, استفاده از ماموريت اداري براي شركت درتمرينات يا مسابقات ورزشي حداكثر تا 4 ساعت در هفته مجاز است ان زمان حسب نظر بالاترين مقام دستگاه تا 4 ساعت ديگر قابل تمديد است.
چارچوب سياستها و برنامه هاي توسعه فرهنگ ورزش و همگاني كردن فعاليتهاي ورزشي
در اجراي ماده 1 آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش كارمندان دولت موضوع تصويب نامه شماره 61056/ت18327ه مورخ 4/5/75 هيئت وزيران, بمنظور سياستگزاري و برنامه ريزي در امر توسعه فرهنگ ورزش و همسو نمودن اين سياستها با اهداف كلان ورزش در سطح كشور چارچوب اين سياستها در جلسه مورخ 3/5/77 شوراي عالي ورزش كاركنان دولت به شرح زير به تصويب رسيد:
1-    اهداف
2-     فراگيران:
1-2- كاركنان دولت اعم از شاغلين و بازنشستگان (خانمهاي كارمند و مديران در اولويت مي باشند)
-         خانمهاي خانه دار همسر كاركنان دولتي
-          فرزندان كاركنان دولت بويژه دختران (فرزنداني كه پدر و مادر هر دو شاغل هستند در اولويت قرار دارند)
2-2- عموم مردم بويژه بانوان
3-    عرصه عمل:
 
1-3- اجراي ورزشهاي عمومي شامل دو و ميداني, كوه پيمايي, راهپيمايي, آمادگي جسماني, ورزشهاي سوئدي, فوتبال سالني, واليبال و ورزشهاي بومي در وقت اداري با هماهنگي كميته هاي ورزشي دستگاهها و اختصاص بودجه از طريق موسسات مذبور ميسر مي باشد.