بخشنامه ها

بخشنامه جذب نخبگان
1386/04/20

عنوان : بخشنامه جذب نخبگان

تاريخ شروع : 20/04/1386
خلاصه    تصويب نامه هيئت وزيران به شماره :17814/ت 30987 ه تاريخ: 12/7/1383   بسمه...
توضيحات :             
 
 
 
 
تصويب نامه هيئت وزيران به شماره :17814/ت 30987 ه  تاريخ: 12/7/1383
 
بسمه تعالي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
 
هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 58983/101 مورخ 7/4/1383 سازمان مديريت و برنامه‌ر‌يزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت- مصوب 1370 آئين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه را به شرح زير تصويب نمود:
 
آئين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه
 
ماده 1- نخبه فردي است باهوش، مستعد، خلاق، كارآفرين و با نبوغ فكري كه با فعاليت ذهني خود و ايجاد نوآوري، موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه كشور مي‌گردد.
ماده 2- افرادي كه داراي ويژگي‌هاي زير هستند، نخبه شناخته شده و مشمول اين تصويب‌نامه مي‌باشند:
الف- برگزيدگان آزمون سراسري كارشناسي ارشد كه به ازاي هر پنجاه نفر پذيرفته شده در هر يك رشته حداكثر سه نفر به ترتيب امتيازات علمي
ب- برگزيدگان المپيادهاي علمي و تخصصي رسمي كشور، با داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي
ج- مخترعين و مكتشفين كه اختراع و اكتشاف آنان در مراجع ذي ربط به ثبت رسيده است و برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنواره خوارزمي، با داشتن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي
د- رتبه‌هاي اول دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر كه از طريق كنكور سازمان سنجش آموزش كشور پذيرش گرديده‌اند (با ورودي مشترك) و رتبه‌هاي اول فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي معتبر خارج از كشور (با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري)
ه- فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي دانشگاه‌ها كه در آزمون سراسري ورود به دانشگاه‌ها كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي‌گردد، داراي رتبه‌هاي ذيل مي‌باشند:
1- رتبه‌هاي كل زير 500 براي رشته‌هاي رياضي فيزيك
2- رتبه‌هاي كل زير 250 براي رشته‌هاي علوم تجربي
3- رتبه‌هاي كل زير 100 براي رشته علوم انساني
4- رتبه‌هاي كل زير 10 براي رشته هنر
و- دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر كه در آزمون استخدام ادواري سازمان سنجش كشور، داراي رتبه‌هاي ذيل مي‌باشند:
1- هر كدام از گروه‌هاي فني، مهندسي و فرابري داده‌ها با رتبه كمتر از 100
2- هر كدام از گروه‌هاي پزشكي، پيراپزشكي، كشاورزي و محيط زيست با رتبه كمتر از 70
3- هر كدام از گروه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و طرح معلمان با رتبه كمتر از 40
4- هر كدام از گروه‌هاي اداري و مالي با رتبه كمتر از 20
ماده 3- مشمولين اين تصويب نامه از مزاياي ذيل بهره مند مي باشند:
الف- براي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي از شركت در آزمون استخدام ادواري و شرط انتشار آگهي معاف مي‌باشند، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند بر اساس سهميه‌هاي استخدامي از طريق آزمونهاي تخصصي و مصاحبه و احراز شرايط عمومي گزينش نسبت به استخدام پيماني اينگونه افراد اقدام كنند.
ب- تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (000/500/1 ) ريال به عنوان فوق‌العاده ويژه نخبگان به صورت غيرمستمر(علاوه بر فوق‌العاده مقرر) قابل پرداخت است. اين رقم هر سال متناسب با رشد ميزان ضريب كاركنان دولت، افزايش مي‌يابد.
ج- براي ارتقا به سطوح كارشناسي ارشد، خبره و عالي، موضوع تصويب نامه شماره 4169/ت 25703 ه مورخ 23/5/1381 امتياز ويژه‌اي به عنوان امتياز نخبگان منظور مي‌گردد تا امكان كسب رتبه ارشد در ابتداي خدمت يا سالهاي اوليه خدمت براي اينگونه مستخدمين فراهم گردد.
د- ميزان حق‌التحقيق و حق‌التأليف و ترجمه و حق حضور در جلسه براي مشمولين اين تصويب‌نامه پنجاه درصد (50% ) بيش از ساير مستخدمين منظور گردد.
ه- به منظور خريد يك دستگاه خودرو از توليدات داخلي معادل هفتاد درصد (70% ) قيمت خودرو، حداكثر يكصد ميليون (000/000/100 ) ريال تسهيلات دراز مدت و با پنجاه درصد (50% ) نرخ سود بخش صنعت از بانكهاي كشور وام دريافت مي‌نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اعتبار معادل پنجاه درصد (50% ) باقيمانده نرخ سود تسهيلات بانكي پرداختي را در بودجه سالانه پيش بيني نمايند. شوراي عالي بانكها شش ماه پس از تصويب اين مصوبه، تسهيلات ويژه‌اي را براي برخورداري مشمولين اين تصويب‌نامه از وام خريد مسكن، تصويب و جهت اجراء به بانكهاي عامل ابلاغ خواهد نمود.
تبصره- مشمولين اين تصويب‌نامه حداقل پس از دو سال خدمت در دستگاه ذيربط و در صورت رضايت دستگاه از خدمات آنان مي‌توانند از تسهيلات اين بند استفاده نمايند.
ط- ساعات كار مشمولين اين تصويب‌نامه در سقف (44) ساعت كار در هفته و با موافقت مقامات مسئول، به صورت شناور قابل تنظيم است.
ي- دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند ميزان سوابق تجربي مورد نياز براي انتصاب به پستهاي مديريتي و سرپرستي اين افراد را نسبت به ساير مستخدمين تا پنجاه درصد (50% ) كاهش دهند.
ك- در استفاده از بورسهاي آموزشي كوتاه مدت داخلي و خارجي كشور در اولويت قرار دارند.
ل- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند مشمولين اين تصويب‌نامه را كه دوران خدمت وظيفه عمومي خود را طي ننموده‌اند، در اولويت استفاده از سهميه امريه قرار دهند و در صورتي كه سهميه‌اي براي امريه نداشته باشند، از طريق سهميه متمركزي كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور درخواست خواهد نمود، اقدام نمايند.
ماده 4- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند براي مشمولين اين تصويب‌نامه اهداف كاري مشخصي تعيين كنند و ضمن پيش بيني آزادي عمل نسبي، آنان را متناسب با توانمندي براي انجام امور ستادي از قبيل امور تحقيقاتي، برنامه‌ريزي و تنظيم سياستها كه موجب ايجاد تحول و رشد و ارتقاي كيفي دستگاه‌ها مي‌گردد، به كار گيرند و نظارت مستمر در استفاده از آْنان صورت پذيرد تا از استعداد، خلاقيت و كارآفريني اين افراد به نحو مطلوب استفاده گردد.
تبصره- مزاياي پيش بيني شده در اين تصويب‌نامه شامل افرادي مي‌گردد كه در پستهاي كارشناسي، مشاور و مديريت و ساير مشاغل مشابه كه به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور خواهد رسيد، اشتغال يابند.
ماده 5- استمرار برخورداري از مزاياي مندرج در اين تصويب‌نامه پس از دو سال اول برخورداري از آنها، مشروط به حقظ توانمنديهاي تخصصي، سطح دانش و مهارت و روحيه تلاش و تحرك افراد مشمول اين تصويب‌نامه، قابل اجرا و پرداخت مي‌باشد. در صورتي كه شرايط مذكور منتفي گردد، با پيشنهاد مدير ذي‌ربط و تأييد بالاترين مقام اجرايي دستگاه، تمام يا بخشي از امتيازات مذكور در بندهاي " ب، ج، د، ه، ط "  ماده ( 3 ) اين تصويب‌نامه حذف مي‌گردد.
ماده 6- دستگاه‌هاي اجرايي مجازند به افرادي كه داراي ويژگي‌هاي خاص علمي و تخصصي بوده و از توانمندي‌هاي بالايي برخوردار مي‌باشند، لكن مشمول ماده ( 2 ) اين تصويب‌نامه نمي‌شوند تا پنجاه درصد ( 50% ) امتيازات مندرج در بندهاي " ب،ج و د " ماده ( 3 ) را اعطاء نمايند.
تبصره- ضوابط، ويژگي‌ها و شرايط موضوع اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور خواهد رسيد.
ماده 7- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از طريق شوراها و كميسيونهاي تحول اداري بر اجراي صحيح اين تصويب‌نامه نظارت كنند و نسبت به توجيه مديران براي اجراي دقيق اين تصويب‌نامه اقدام نمايند.
ماده 8- به منظور نظارت و راهبري بر حسن اجراي اين تصويب‌نامه و ايجاد وحدت رويه، كار گروهي تحت عنوان كار گروه جذب و نگهداري نخبگان با رياست رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا يكي از معاونين سازمان ياد شده تشكيل مي‌گردد. اعضا و و ظايف كار گروه ياد شده به تصويب شوراي امور اداري و استخدامي كشور مي‌رسد.
ماده 9- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند يك نسخه از حكم استخدامي مشمولين اين تصويب‌نامه را براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال دارند تا سازمان ياد شده نسبت به ايجاد بانك اطلاعات نخبگان كشور براي استفاده در برنامه‌هاي آموزشي و پيشنهاد براي سمتهاي مديريتي و ساير موارد اقدام نمايد.
ماده 10- دستورالعمل اجرايي اين تصويب‌نامه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌گردد.
 
محمدرضا عارف
معاون اول رئيس جمهور
 
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين و مقررات كشور، كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ مي‌شود.