مقاله‌ها

پيام پيامبر به دختران
1391/08/01
1- بر دختر بودن خود بباليد.
وقتي باور غالب جامعه، «زن» را مايه عار ميدانست و از «دختر» نفرت داشت و حتى آنرا زنده به گور ميساخت؛ در چنين محيطي، «اسلام» جايگاه انسانى زن را احياء کرده واو را ريحانه؛ يعني شاخه گلى ظريف مينامد. يکى از ارمغانهاى زيباي پيامبر، شخصيتدادن به دختر و زن ميباشد. بدان حد که پيامبر(ص) ميفرمود : ـ بهترين فرزندان شما، دخترانتان مي‌باشند- از خوش قدمى زن، اين است که نخستين فرزندش دختر باشد.
و چون به نبى خاتم بشارت دختر ميدادند، مي‌فرمود: گلي است که خدا، روزيش مي‌دهد و تامين او با خداست. بر خود بباليد و از آن دسته دخترانى باشيد که پيامبر درباره  ي ايشان فرمود:
چه خوب فرزندانى اند دختران محجوب!
 2- از فرصتها سود جوييد.
فرصت جواني، يک غنيمت زودگذر است. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتيست.
محمد مصطفى (ص) فرمود: دنيا ساعتي است. زندگى کوتاه‌تر از آن است که دست کم گرفته شود. لحظات زندگى را جدّى بگيريد و فرصت جوانى را دريابيد؛ «جواني» يک نسيم رحمتاست.آن گونه که پيامبر(ص) مي فرمود :
انّ لربّکم في‌ايام دهرکم نفحات ألا فتعرضوا لها؛ در ايام زندگيتان نسيم‌هاى رحمتى مي‌‌ورزد مراقب باشيد خود را در معرض آن قراردهيد
 
 
 
3- حيا را پاس داريد.
«حيا» سرچشمة همة زيباييهاست و در فقدان حيا، هيچ کار زيبايي انجام نمي شود وهيچ کار زشتى ترک نمي شود.
حيا همان دگرگونى حال و انکسار و دورى گزينى از کار زشت است؛ به خصوص آنکه انساناحساس کند که ناظرى او را مي‌بيند. و آگاهي و نظارت خداوند ، عامل برانگيختن حيااست. رسول خدا(ص) فرمود : فاستحيوا اليوم أن يطَّلع الله على شيء من أمرکم؛ شرم کنيد امروز از اينکهخداوند از تمام امور شما، مطلع است.
بزرگترين سرمايه دختر و زن مسلمان «حيا» است که ثمرة آن،مهار شهوت و تضمين عفّت او خواهد بود.  درنگ در نوع برخورد موسى با دختر شعيب و شيوه راه رفتن اين دختر که با حياآميخته بود، نيز براى شما الهام بخش است.
4- پوشش مناسب را انتخاب کنيد.
پيامبر اسلام بر پوشش زن در مقابل نامحرم و دورى از جلوه گرى و خود نمايي اصرارمى ورزيد و قرآن، همپاى توصيه به مردان در دوري از چشم چرانى و رعايت پوشش بدن ازنامحرم، به زنان نيز توصيه مى کند که ديدگان خود را فرو خوابانند و عفّت پيشه کنند. به دو آية ذيل دقت کنيد: . اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مومنان بگو: پوشش هاي بلند (جلباب) خود را بر خويش فرو افکنند
به زنان مؤمن بگو: ديدگان خود را فرو خوابانند و عفّت پيشه ساخته، دامن خودرا از بيگانگان بپوشانند و زيور خويش را جز براي شوهران و ساير محارم، آشکار نکنندمگر آنچه پيدا است، و روسري‌هاي (خُمُر) خويش را به گريبان ها اندازند تا سر و گردنو سينه و گوش‌ها پوشيده باشد، و پاهايشان را به زمين نکوبند تا آنچه از زينت پنهانمي‌کنند، معلوم شود
 5- همواره دانش بجوييد
همواره با دانش و علم مأنوس باشيد؛ زيرا «خداوند درجة آنان که ايمان آوردند وآنان که از علم بهره مند شدند، بالا ميبرد». هيچ وقت از ياد گيرى و دانش آموزى خستهنشويد و به فکر فارغ التحصيلي نيفتيد. اين توصيه پيامبر(ص) را همواره به ياد داشتهباشيد که مى فرمود:
چهار چيز است که هر باهوش و خردمندى بايد به آن پايبند باشد؛ شنيدن دانش ، حفظکردن، نشردادن و عمل به دانش
هر ظرفى وقتى چيزى در آن مي گذارند، گنجايش خود را از دست مي دهد مگر ظرف دانشکه با افزودن آن، گنجايشش بيش تر مي-شود.
پيامبر(ص) مى فرمود: زنان انصار، خوب زنانى هستند! شرم، مانع فقاهت آنان در دين نمي شود
بهترين مطالبى که شايسته است دختران جوان ياد بگيرند،چيزهايي است که در بزرگسالى مورد نيازشان باشد و بتوانند در زندگي اجتماعى ازآموخته هاى دوران جوانى خود، استفاده نمايند.
 6- قدردان والدين خود باشيد.
در خوبى کردن، کرنش و فروتنى به پدر و مادر خود ، کوتاهى نکنيد؛ خوشا به حال کسىکه پدر و مادرش را نيکى کند!
شخصي درباره دوست داشتنى ترين کار از پيامبر سؤال کرد و آن حضرت نخست به «گزاردننماز اوّل وقت» اشاره فرمود و آنگاه از «نيکويى به پدر و مادر » ياد کرد.
روزي خواهر رضاعى پيامبر اکرم(ص) به نزد آن حضرت آمد؛ وقتى به او نگريست، از اوشادمان گشت و ملحفه اش را گسترد و او را بر آن نشاند. سپس روى کرد و با او سخن گفتو به صورتش خنديد. آنگاه خواهراش برخاست و رفت و برادراش آمد. رسول خدا(ص) چنيناحترامى به او نکرد. لذا به حضورش عرض شد: اي رسول خدا ! با خواهرش رفتارى کردى کهبا او در حالى که مرد است، چنين نکردي!؟ فرمود:  چون او نسبت به پدر و مادرش نيکوکارتر از برادرش بود.