مشارکت منابع تجدیدپذیر در بازار برق
1397/09/10
این کتاب، ترجمه کتاب Integrating Renewables in Electricity Markets: Operational Problems به قلم
Antonio J. Conejo و همکاران ایشان است که توسط آقای دکتر مهدی احسان، خانم دکتر زینب غفرانی‌جهرمی، خانم دکتر شقایق یوسفی و آقای دکتر آرمان الهیاری به فارسی برگردان شده و انتشارات دانشگاه صنعتی شریف آن را در 591 صفحه در سال 1395 به چاپ رسانده است.
بازار برق و روی آوردن به منابع تجدیدپذیر انرژی در طی دو دهة گذشته دو عامل اصلی در ایجاد دگرگونی‌های اساسی در ساختار فنی و روش های مدیریت، بهره برداری، کنترل، حفاظت و برنامه ریزی سیستم های انرژی الکتریکی شده است. گذشته از ناکارآمدی روش های قبلی بهره برداری و مدیریت و برنامه ریزی سیستم های انرژی الکتریکی در ساختارهای جدید و تغییر شکل یافته، در ساختار جدید با مسائل تازه ای نظیر ادارة بازار، استراتژی شرکت در بازار برای تولیدکننده، نحوة پاسخ مصرف کنندگان، مدیریت ریسک و غیره رو به رو هستیم. قسمتی از این عدم قطعیت های تازه ناشی از عدم قطعیت در میزان تولید منابع تجدیدپذیر و رفتار بازار است که نیاز به الگوریتم ها و روش هایی تازه دارد. این کتاب شاید اولین کتابی باشد که می تواند به عنوان کتابی درسی در معرفی این روش ها و الگوریتم ها که قطعاً در آینده باید تکمیل شود، مورد استفاده قرار گیرد.
مطالب این کتاب در 9 فصل شامل 1)‌ مقدمه، 2) انرژی های تجدیدپذیر، مدل سازی و پیش بینی، 3) تسویه بازار روز بعد با نفوذ بالای تولیدات تصادفی،‌ 4) بازارهای متعادل سازی،‌ 5) مدیریت عدم قطعیت به کمک انعطاف پذیری، 6)‌ اثر تولید تصادفی انرژی تجدیدپذیر بر کمیت های بازار، 7) دادوستد تولیدات تصادفی در بازارهای مشترک برق، 8) نیروگاه های مجازی و 9) تسهیل مشارکت منابع تجدیدپذیر به کمک پاسخ گویی تقاضا، تنظیم و گردآوری شده است.
کتاب "مشارکت منابع تجدیدپذیر در بازار برق" به عنوان کتاب برتر صنعت برق در سی و دومین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2017) و نیز، ششمین جشنواره انتخاب کتاب‌های برتر صنعت برق مورد تقدیر واقع شده است.
 
خانم دکتر زینب غفرانی‌جهرمی، خانم دکتر شقایق یوسفی