فعاليت هاي دفتر

برنامه هاي اجرايي هفته زن-شركت مديريت توليد برق فارس
1392/03/07
  
  
     اهم برنامه هاي اجرايي هفته زن در شركت مديريت بهره برداري توليد برق فارس به شرح ذيل مي باشد :


    1- راه اندازي بخش امور بانوان در سايت شركت
    
    2- اهداي هدايا به بانوان همكار جهت قدرداني از زحمات ايشان

    3- اهداي كتاب به بانوان همكار در راستاي ترويج فرهنگ كتاب خواني

    4- تهيه و توزيع بروشور تحت عنوان " نقش زن بعنوان عضوي بسيار مهم از خانواده از نظر مقام معظم رهبري "

     5- برنامه ريزي براي تور يك روزه تفريحي گردشي جهت بانوان همكار