تصویب ایجاد قرارگاه مبارزه با جنگ نرم در نشست مشاوران امور بانوان
1391/08/14