گفتگوي تفصيلي مشاور رئيس جمهور با خبرگزاري آريا
1391/10/30

گفتگوي تفصيلي مشاور رئيس جمهور با خبرگزاري آريا
مريم مجتهدزاده  به سئوالات مختلف حوزه زنان و خانواده از قبيل بيمه زنان خانه دار ، مهدهاي کودک ويژه ادارات ، حمايت از زنان کار آفرين ، مرخصي زايمان زنان شاغل و ساير موضوعات مرتبط پاسخ داد.


مريم مجتهدزاده مشاور رئيس جمهور و رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در گفتگويي تفصيلي با خبرنگار زنان و خانواده  خبرگزاري  آريا  به سئوالات مختلف حوزه زنان و خانواده از قبيل بيمه زنان خانه دار ، مهدهاي کودک ويژه ادارات ، حمايت از زنان کار آفرين ، مرخصي زايمان زنان شاغل و ساير موضوعات مرتبط پاسخ داد که تشريح روند اجراي طرح بيمه زنان خانه دار يکي از آنها بود.
رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در تشريح چگونگي احساس ضرورت و روند اجراي طرح بيمه زنان خانه دار در کشور اظهار داشت: فقدان امنيت اجتماعي و اقتصادي و نداشتن آينده اي امن براي زنان خانه دار در هنگام بروز حوادث محتمل و قطعي نظير کار افتادگي، بيوگي، طلاق، بيماري، سالخوردگي رها شدگي و... به جهت تنگناها و نواقص سيستم تأمين اجتماعي فعلي و مطالبات زنان در اين خصوص و از سوي ديگر نگاه نظام به جايگاه و نقش زنان خانه دار منجر به آن شده است که همواره موضوع چگونگي بهره مندي زنان خانه دار از نظام تأمين اجتماعي به عنوان يکي از دغدغه هاي اين مرکز باشد
وي در ادامه افزود:در پي مصوبه 3/11/78 هيات دولت اين مرکز موظف به تهيه و تدوين طرح بيمه زنان خانه دار گرديد و نتيجه اين شد که طرح صندوق تامين اجتماعي زنان خانه دار در سال 80 به دولت ارائه گرديد و با هماهنگي با فراکسيون زنان مجلس نهايتاً اجراي طرح بيمه زنان خانه دار در قالب اختصاص رديفي از بودجه در سال 81 به بعد بر عهده سازمان بهزيستي نهاده شد.
مشاور رئيس جمهور اظهار داشت:با روي کار آمدن دولت نهم و تأکيد رئيس محترم جمهور در اجراي طرح مذکور در جلسه 27/8/85 هيئت دولت مصوب شد مرکز امور زنان و خانواده با همکاري نمايندگان زن مجلس طرح اجراي کامل بيمه زنان خانه دار را بررسي نموده و نتيجه را براي تصويب به هيئت دولت ارايه نمايند.
وي افزود:بر همين اساس اساسنامه پيشنهادي صندوق بيمه زنان خانه دار توسط اين مرکز تهيه و در اسفندماه سال 85 به هيات دولت ارائه شد در جلسه کميسيون اجتماعي دولت در سال 87 کارگروهي براي بررسي موضوع با مسئوليت وزارت رفاه تشکيل که پس از بررسي کليات با ايجاد صندوقي براي اين امر موافقت نشده و بر استفاده از ظرفيت صندوقهاي بيمه تأکيد شده به نحوي که با اجراي طرح بيمه زنان خانه دار در قالب بيمه حرف و مشاغل آزاد موافقت با و صدور بخشنامه سازمان تامين اجتماعي از تاريخ 17/9/87 اين گروه در زمره مشمولان تامين اجتماعي قرار گرفته و در صورت تمايل بصورت خوداظهاري با رعايت شرايط مقرر بيمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مي توانستند بيمه شوند.
رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در ادامه تصريح کرد:البته بدليل مشکلات اجرايي اين طرح و عدم لحاظ سوابق پرداختي قبلي به سازمان بهزيستي و شرط سني و نيز سهم اندک 2 درصد کمک دولت، استقبال چنداني از طرح توسط زنان خانه دار نگرديد.
وي افزود:در ادامه اين روند مجدداً سازمان تأمين اجتماعي پيشنهاد ديگري را در راستاي بيمه زنان خانه دار به دولت ارائه و در صدد بود که با افزايش سهم دولت سهم حق بيمه زنان خانه دار را کاهش دهد که اين طرح در قالب آئين نامه در کميسيون اجتماعي مورد پيگيري قرار گرفت بموجب اين آئين نامه زنان خانه دار نيز با تشکيل صندوق بيمه اجتماعي فراگير در سال 90 تدوين و در اولويت پوشش بيمه اي قرار گرفته و سهم دولت افزايش يافت که اين آئين نامه در حال بررسي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با همکاري مرکز امور زنان و خانواده و ساير دستگاه هاي مرتبط مي باشد.
رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در ادامه اظهار داشت:همچنين در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسه 709 – 710 – 711 – 712 مورخ 22/1/91 – 5/2/91 – 19/2/91 – 2/3/91 موضوع تعيين مشوق هاي فرزندآوري در بند 13 -18 از ماده 30 احتساب خانه داري به عنوان شغل و کمک به بيمه بازنشستگي زنان متاهل خانه دار با پرداخت بخشي از حق بيمه توسط دولت متناسب با درآمد خانواده تصويب شد