دوره آموزشی آسیب شناسی خانواده

دوره آموزشی آسیب شناسی خانواده

1399/08/14

دوره آموزشی "آسیب شناسی خانواده" از بسته آموزشی خانواده توانمند وزارت نیرو (خاتون) بصورت آنلاین برگزار شد.