اختتاميه هفتمين جشنواره فرهنگي ورزشي صنعت آب و برق استان تهران
1400/12/25PHOTO-2022-03-16-11-35-51.jpg

تصویر 2
PHOTO-2022-03-16-11-35-25-(1).jpg

تصویر 3
PHOTO-2022-03-16-11-35-13-(1).jpg