لیست مشاورین

اطلاعات مشاورین امور زنان و خانواده صنعت آب و برق
ردیف استان شرکت / موسسه نام و نام خانوادگی شماره همراه فکس ایمیل
1 آدربایجان شرقی توزیع شهرستان تبریز گیلانی 09148366986 33302400 En_gilani@yahoo.com
آب منطقه ای امینی 09143149740 33084123 samini@tabrizu.ac.ir
برق منطقه ای ولی زاده 09144467668 33285190 Hvab10380@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری نیکان فر 09143040710 33823915 Nikanfar.azita@yahoo.com
موسسه آموزشی تخصصی صنعت حسین اهلی 09141149020 32895023 nhosseinahli@gmail.com
مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی بحری 09143406505 34300673  
2 آذربایجان غربی آب منطقه ای آسمانی 09141860494 33440091 - 044 s.asemani1982@yahoo.com
توزیع نیروی برق جوادی 09148555172   javadi@waepd.ir
آب و فاضلاب شهری عابد زاده 09141466151 33461070 Wa.abfa.women@iran.ir
Wa.abfa.women@waww.ir
3 اردبیل آب منطقه ای معصومی 09144540638 33716889 ta_masoumi1349@yahoo.com
توزیع نیروی برق اللهقلی پور 09143582163 33741610 Allahgoplipour_r@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری پورحاج 09141525636 33711035 epourhaj@yahoo.com
4 اصفهان آب و فاضلاب  کاشان طاهر 09132763255 55570007- az_taher@yahoo.com
توزیع نیروی برق  شهرستان اصفهان برزگر 09133252674 34240687 info@eepdc.ir
barzegar@gmail.com
آب منطقه ای ایرانپور 09132389006 36618494-031 parastooiranpour@yahoo.com
برق منطقه ای توکلی 09134031209 36244021 K_57_t@yahoo.com
توزیع نیروی برق هما شکن 09131097579 36245090 kordanshekanhoma@gmail.com
آب و فاضلاب شهری مرتضوی 09130001910 36693083 abfawomankind@abraisfahan.ir
مدیریت تولید برق جلالی خواه 9131267510 37882097 jalalikhaf@gmail.com
5 البرز آب منطقه ای سزاوار 09151901209 33340272- 026 r.sezavar@gmail.com
توزیع نیروی برق شیخ لر 09905515394
09122645394
32524241 Zahra285.q@gmail.com
آب و فاضلاب شهری امیرکمالی 09121864362 32232978 amirkamali@abfa-alborz.ir
 
6 ایلام آب منطقه ای حیدرزاده 09188419892 33332294 e.heidarzadeh@ilrw.ir
توزیع نیروی برق پورصفر 09187945246 33330005- 084 Poursafar2009@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری شیرخانی 09183413554 32230140 n.shirkani20@gmail.com
7 بوشهر آب منطقه ای درخشان 09171734079 33320710-077 derakhshan@b-srw.ir
توزیع نیروی برق پورغلام 09171733402 33331883 Fatemeh.poorgholam@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری اردشیری 09173771607 31640122 Maryam.ardeshiri61@yahoo.com
8 تهران حوزه ستادی وزارت نیرو نوحی 09126260153 81606532-021 maryamnoohi@yahoo.com
مادر تخصصی ساتکاپ لطیفی 09123391470 88103855 Mlatifi1987@gmail.com
مادر تخصصی منابع آب ایران صالحی 09126147610 88916644 Salehif@wrm.ir
آب منطقه ای عرب نژاد 09385345886 88961383 arabnejad@thrw.ir
توسعه منابع آب و نیروی ایران جوادی 09126173169 27832655 t.javadi@iwpco.ir
مادر تخصصی توانیر رمضانی 09126460595 88645046 n-ramezani@tavanir.org.ir
برق منطقه ای رحیمی 09125158985 22120893 Ma-rahimi@trec.co.ir
توزیع نیروی برق استان تهران یزدان دوست 09121303588 33652930 Yazdandoost_am@yahoo.com
توزیع نیروی برق تهران بزرک احمدیان 09128915759 88616613 Maryam201035@yahoo.com
مدیریت شبکه برق ایران نجاتی اصل 09122646849 88881916 nejatiasl@gmail.com
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خداپرست 09124390126 44775227 womendep@tpph.ir
مدیریت تولید برق طرشت دوستی 09127618392 44280085 Dousti.kowsar@gmail.com
مدیریت تولید برق بعثت سارا وطنچی 09193027363 55064117 s.vatanchi2009@gmail.com
ساتبا منشی پور 09123245048 88578054 s.maneshipour@iranenergy.org.ir
موسسه آموزش های تخصصی صنعت  آب و برق فیض آبادی 09122547562 88904220 Maria1377tj@gmail.com
پژوهشگاه نیرو مظفری 09122380154 88078296 amozafari@nri.ac.ir
موسسه تحقیقات آب حکیمی 09122631429 77310577 Ros_hakimi@yahoo.com
شرکت آب و فاضلاب کشور اسکندری 09122172074 88990190 eskandary@nww.ir
آب و فاضلاب شهری باقری 09125226883 88982601 Bagheri.azra@yahoo.com
آب و فاضلاب شرق تهران رحمان نژاد 09125367059 76503117 S_rah1360@yahoo.com
آب و فاضلاب جنوب غرب تهران بهرامی 09127396854 56172565 n.bahrami@swest.tp.ww.co.ir
آب و فاضلاب جنوب شرق تهران نادری نسب 09121910678 36247922 Tooka.naderinasab@yahoo.com
فاضلاب تهران نعمت زاده 09122587526    
آب و فاضلاب منطقه 1 قیومی 09123048929    
آب و فاضلاب منطقه 2 عموزاده 09124778521 88921003 T2amouzade87@abfa2.it
آب و فاضلاب منطقه 3 فتحی 09123762945 88288542 Dell_arezoo@yahoo.com
آب و فاضلاب منطقه 4 شمس 09127029907 55620102 Prabfa4@t4ww.tpww.ir
آب و فاضلاب منطقه 5 احمدی 09126365148 66388070  
آب و فاضلاب منطقه 6 افضلی 09125375212   a.afzali1352@gmail.com
تامین و تصفیه فقیه زاده 09122721784 88961084  
شهرها و شهرک های غرب تهران محمدزاده مسافر 09123152453   m.mosaferian.m@gmail.com
9 چهارمحال و بختیاری آب منطقه ای صالحیان 09139811933 33335098 Salehian_sh60@yahoo.com
توزیع نیروی برق طاهریان 09103120453 32228476 Ttaherian60@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری حسینیان 09133849828 33335616 Mbaha1550@yahoo.com
10 خراسان جنوبی آب منطقه ای موسی زاده 09155617143 32445582 -056 Hoda.mousazadeh@yahoo.com
توزیع نیروی برق هوشیار 09151639574 32214145 hooshyarfereshteh@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری محمودی 09151638126 32235084 Khodeti.61@gmail.com
11 خراسان شمالی آب منطقه ای همتی 09151863487 32263280- 058 darman@nkhrw.ir
توزیع نیروی برق مستوفیان 09153866642 32241544 m.mostofian@nkedc.ir
آب و فاضلاب شهری روحانی 09151898825 32249057 z.rohani90@yahoo.com
12 خراسان رضوی آب و فاضلاب شهری مشهد ملک جعفریان 09352690226 37659887 malekjafarian@abfamashhad.net
توزیع نیروی برق مشهد عرب 09156911636 37673474  
آب منطقه ای میرزائیان 09151048040 37619022-051 Mirzaeeyan.ab@khrw.ir
برق منطقه ای ستوان 09153174855 36103099 dgkhorasan@gmail.com
توزیع نیروی برق زمانی 09155098775 38937257 barghsherkat@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری موسوی 09157982371 38680950 grmoosavi@gmail.com
مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان خراسانی 09155114901 35097122 Khorasani1395@yahoo.com
موسسه آموزشی تخصصی صنعت خلیل پور 09153063246 33854614 N_khalilipoor@yahoo.com
13 خوزستان آب و فاضلاب شهری اهواز مرادی راهدار 09399073687    
توزیع نیروی برق اهواز نامداری 09166085542 34490631 Namdari_apdco@yahoo.com
آب و برق خوزستان مدملیل خواه 09163146220 33360324 - 061 f.madmolilkhah@gmail.com
برق منطقه ای احمدی 09161184858 33369236 Sh.ahmadi56@yahoo.com
توزیع نیروی برق قمشی 09163143287 33332004 - 33363601 Fghomashi234@gmail.com
آب و فاضلاب شهری حمید 09163051531 33633300  
مدیریت تولید برق اهواز شیشه بر 09166087737 34449186 shishebor@raminpower.ir
14 زنجان آب منطقه ای امیدوار 09122411851 33462280 l.omidvar@znrw.ir
برق منطقه ای برهانی 09195810240 33145169 banovan@zrec.co.ir
توزیع نیروی برق نجفی 09122421769 33442035 Fariba.najafi_1977@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری نجفی پور 09121410007 33783216 znabfasafety@gmail.com
15 سمنان آب منطقه ای مهرزاد 09128322341 33361917 mehrzad_mona@yahoo.com
برق منطقه ای طاهریان 09125313094 33321923 Fahimeh_taherian@yahoo.com
توزیع نیروی برق هراتی 09125320769 33435180 Narjes.harati@seed.co.ir
آب و فاضلاب شهری لواف قضوی 09124310185    Lavaf2011@yahoo.com
16 سیستان و بلوچستان آب منطقه ای مالکی 09151417990 33429430 Maleki_ma51@yahoo.com
برق منطقه ای عارف نژاد 09155432583 05433442869 Amoozesh.sbrec@gmail.com
توزیع نیروی برق مرتضوی 09153413136 05431137050 mortazavi@sbepdc.ir
آب و فاضلاب شهری رفیعی 09156305785 33445200 mm_rafi2000@yahoo.com
مدیریت تولید برق ثانی حیدری 09155408643 2411584 s.saniheydari@gmail.com
17 فارس آب و فاضلاب شهری شیراز پیروی 09173111075   Peyravi.abfashiraz@gmail.com
توزیع نیروی برق شیراز ملکی زاده 09177119736 32271649- 071 ttozia@yahoo.com
آب منطقه ای خورشیدی 09171157662 32252101-071 zeinabkhorshidi@gmail.com
برق منطقه ای موسوی شیرازی 09373742998   mousavia@frec.co.ir
توزیع نیروی برق کریمی نوبندگانی 09107009570 32318414 Karimiasma24@gmail.com
آب و فاضلاب شهری اطمینان 09177144310 38435166 leetminan@yahoo.com
18 قزوین آب منطقه ای معروفی 09125822246 33237217 maaroufi@qzrw.ir
توزیع نیروی برق کاظمی 09126824439 33230540 m.kazemi@qazvin-ed.co.ir
آب و فاضلاب شهری جوادی 09127862235 33342070 nasrinjavadi@gmail.com
19 قم آب منطقه ای صالحی 09371787666 37839097 fsalehi@qmrW.ir
توزیع نیروی برق علیمحمدی 09125512680 38822400 Assessor_mohamadi@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری رسولی 09126531089 32851950 f.rasouli@abfa-qom.ir
20 کردستان آب منطقه ای سروش 09120918547 33664619 -087 Bsoroush6687@gmail.com
توزیع نیروی برق عطایی 09188738105 33288101 Rainrose1969@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری قریشی 09188724902 33241045 Nargess270@yahoo.com
21 کرمان توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان صحبتی 09133429070 32111500- 034 Rahele_sohbati@yahoo.com
توزیع نیروی برق شمال استان کرمان میرزایی فرد 09132421594 32523199- Shima.nakhai@gmail.com
آب منطقه ای مهدوی 09193599562 32230314 F_mahdavi53@yahoo.com
برق منطقه ای سام پور 09131983940 32738056 Sumpour_1167@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری معین الدینی 09133414042 33220929 somayyehsagadi@yahoo.com
مدیریت تولید برق زرند سعیدی 09133963870 33424658 Saeidi_om@yahoo.com
 مدیریت تولید برق کرمان تهامی 09133965185 32372980 Tahami1977@gmail.com
22 کرمانشاه آب منطقه ای فتاحی 09183339093 38355186-  083 Jamfatahi049@gmail.com
برق منطقه ای  غرب ایوتوندی 09180165985 38233832 f-aivatvandi@ghrec.co.ir
توزیع نیروی برق ساطعی 09183853869 38235163 Zahra.sateie@gmail.com
آب و فاضلاب شهری یزدانی 09189271681 83230295 Moshaver.yazdani@yahoo.com
مدیریت تولید برق بیستون آرمند 09183317720 34642727 Nafiseh.armand@yahoo.com
23 کهگیلویه و بویراحمد آب منطقه ای محقق زاده 09171487318
091794429607
33334725 m.mohaghegh1983@gmail.com
توزیع نیروی برق پرواز 09171493274 33334318 Mparvaz80@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری ولی پور 09173431384 33343509 Svalipour606292@gmail.com
24 گلستان آب منطقه ای لولایی 09119660026 32627883 -017 m-lolai@yahoo.com
توزیع نیروی برق رضا پور 09111781207 32244047 zanan@ped-golestan.ir
آب و فاضلاب شهری ابطحی 09117258971 32480317 abtahiabfag@outlook.com
25 گیلان آب منطقه ای موسی زاده 09118394911 33667250- 013 banovan@girw.ir
برق منطقه ای پاک نعمت 09113342581 33321067 p.paknemat@gilrec.co.ir
توزیع نیروی برق ره پیک 09111370143 33664499 rahpeyk@gilanpdc.ir
آب و فاضلاب شهری علیزاده 09113487903 33368020 Alizade-l@hotmail.com
مدیریت تولید برق لوشان ربیعی کنارسری 09117664313
09113381248
34610221 Fatemeh.rabiee.k@gmail.com
موسسه آموزشی تخصصی گیلان وفایی 09112362914 33328089 archive@ieht-gtc.ir
26 لرستان آب منطقه ای برمه زیار 09161613066 33219903 Sheyda.barmeh@gmail.com
توزیع نیروی برق مرادزاده 09163974956 33201612 moradzadeh@barghlorestan.ir
آب و فاضلاب شهری میر      
27 مازندران توزیع نیروی برق غرب مازندران دلفان 09113930442 52140256- 011 ta.delfan@bargh-gmaz.ir
آب منطقه ای پورحسن 09112566010 33344609 Pourhassan1316@gmail.com
برق منطقه ای رحمانی 09112528319 33360803 Zanan_bargh@yahoo.com
توزیع نیروی برق باقریان 09113534198 33392610 Kimpachi2004@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری علی پور 09119521261 33214778 Yalda_alipour@yahoo.com
مدیریت تولید برق شهید سلیمی نکاء گلی 09113547084 34622444 Goli_somayeh@yahoo.com
28 مرکزی آب منطقه ای داودآبادی 09183677249 34032540- 086 arak@gmail.com
برق منطقه ای باختر ابراهیمی 09188497141 33402342 Moshaver-banovan@brec.co.ir
توزیع نیروی برق شاه حیدری 09188627231 32224680 Sadaf210@yahoo.com
آب و فاضلاب شهری حمزه لو 09188612549 32782031 Sh.hamzelou@abfamarkazi.ir
29 هرمزگان آب منطقه ای طبسی 09173611611 33332403- 076 seditabasi@yahoo.com
برق منطقه ای آشوری 09177616113 33340007 Azitaashoori42@gmail.com
توزیع نیروی برق          رجبی 09173595414 33564049  
آب و فاضلاب شهری چشم براه 09173601272 33336043 k.cheshmberah@ gmail.com
مدیریت تولید برق خلیج فارس قاری زاده 09171582164 5554394 Mrs.pgpgm@gmail.com
 مدیریت تولید نیروی برق هرمزگان برفی زاده 09173586026 33591706 nbarfizadeh@yahoo.com
تولید نیروی برق بندرعباس بندرعباسی غلامی 09381480957 33613618 Leyla.bandarabbasi@gmail.com
30 همدان آب منطقه ای بابایی زاده 09183177159 38249400-081 pbabaeizade@yahoo.com
babaeizadeh@hmiw.ir
توزیع نیروی برق هراتیان 09354803880 38262154  
آب و فاضلاب شهری شرفی 09186066709 38219870 sharafi@hww.ir
31 یزد آب منطقه ای ابراهیمی 09132547505 38258046- 035 Shamsieb1439@yahoo.com
برق منطقه ای یاوری 09395567994 38253396 yavarikh@yahoo.com
توزیع نیروی برق دشتی پور 09131577371 36284744 afsanedashtipour@gmail.com
آب و فاضلاب شهری نگارش 09131579001 38256901 s.negaresh@gmail.com
مدیریت تولید برق صالحه زاده 09134519049 37252080 s.salehzde@gmail.com