پرسش‌هاي متداول

پرسش‌هاي متداول

هزينه مهد کودک
کسر ساعت کاری
پستی با عنوان مشاور بانوان
بازنشستگی خانم‌های با شرایط سخت و زیان‌آور
ابلاغ بازنشستگي پيش از موعد براي بانوان شاغل
هزینه مهد در انواع استخدام و شرکت ها
فوت زنان در حين کار
زن سرپرست خانوار
کسرکار و سقف اضافه کاری بانوان مطلقه
کمک هزینه تحصیلی فرزندان زنان سرپرست خانوار
مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول تامین اجتماعی
بیمه درمانی بانوان سرپرست
پست مشاور امور زنان شرکت‌ها
شماره نامه زنان سرپرست
پاداش تحصیلی فرزندان همکار