نشست تخصصي مشاورين

 
IMG_2035.JPG

دومين نشست تخصصي مشاورين امورزنان وخانواده وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرائي به دعوت مشاور وزير نيرو در امورزنان و خانواده در تاريخ 13/6/97 در ساختمان وزارت نيرو برگزار شد.

با توجه به اهميت مديريت منابع آب و انرژي و  نقش موثر زنان در اين خصوص،  در حاشيه اين نشست خانم دکتر زهرائي مديرکل مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا درخصوص مديريت مصرف آب، سوادآبي و لزوم اطلاع رساني و آگاه سازي در زمينه مديريت و مصرف بهينه آب و اقدامات انجام شده و راه‌کارهاي موثر مطالبي را ارائه نمودند در ادامه  خانم مفتاح پور مشاور مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در امور زنان و خانواده، کلياتي را درخصوص مديريت مصرف برق و انرژي و برنامه هاي انجام شده در شرکت مذکور را که با مشارکت زنان انجام شده بود  مطرح نمودند.
شرکت کنندگان در جلسه ضمن استقبال از مطالب ارائه شده، برگزاري برنامه هاي آگاه سازي و اطلاع رساني توسط وزارت نيرو  در زمينه مديريت مصرف منابع آب و انرژي  را  در دستگاه ها و سازمان‌هاي دولتي با نگاه ويژه به نقش موثر زنان  خواستار شدند.