اولویت های پژوهشی

01.jpg

تعریف اولویت پژوهشی

تعيين اولويت هاي پژوهشي در چرخه مديريت پژوهشي يك نقطه كليدي است. محدوديت منابع انساني و مالي و تغيير سياست‌ها از مهمترين علل ضرورت تعيين اولويتهاي پژوهشي است. تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي از سطوح كلان و ملي تا حدگروه‌ها و بخش‌هاي آموزشي و تحقيقاتي، قابل انجام و سودمند است.

به همين منظور حوزه دفتر امور زنان و خانواده وزارت نیرو با انجام اين طرح "کارگاه نیازسنجی و اولویت های تحقیقاتی" يك گام مهم درساماندهي و جهت دار كردن تحقيقات در وزارت نیرو برداشته است.