زنان سرپرست خانوار

 

فرم وضعیت زنان سرپرست خانوار در شرکتهای زیرمجموعه تابعه و وابسته

نام و نام خانوادگی نام شرکت مدرک تحصیلی وضعیت استخدامی شغل مورد تصدی سابقه خدمت(سال) وضعیت سرپرست فرزند تحت حضانت(تعداد) مستندات
 

* محتوای تکمیل شده توسط ذینفعان در اختیار عموم قرار نمی گیرد و محفوظ می باشد .