ارتقاء مدیریتی بانوان

1399/08/19
مشاوران محترم امور زنان و خانواده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو می‌توانند جهت ثبت تجارب زیسته مدیران زن صنعت آب و برق با مطالعه فایل فرآیند  ثبت تجربه نسبت به تکمیل پرسشنامه و تهیه فایل ویدئویی اقدام نمایند.