مقالات و تحقيقات

مديريت سرمايه
1394/06/29

مدیریت دارایی فیزیکی: مدیریت کل چرخه عمر )طراحی، ساخت، راه اندازی، عملیات، حفظ، تعمیر، اصالح، جایگزینی و انهدام / دفع( از دارایی های فیزیکی و زیرساخت های مانند سازه، تولید، خدمات، قدرت، شبکه های توزیع، سیستم های حمل و نقل، ساختمان ها و دیگر دارایی های فیزیکی. مدیریت دارایی ثابت: فرایند مرتبط با برنامه های حسابداری است و به دنبال پیگیری دارایی های ثابت برای اهداف حسابداری مالی مد نظر قرار می گیرد. مدیریت داراییIT : مجموعه ای از شیوه های کسب و کار است که برای حمایت از مدیریت چرخه عمر و تصمیم گیری استراتژیک به کار گرفته می شود. مدیریت دارایی: تعاریف: 4 مدیریت دارایی های دیجیتال: یک شکل از مدیریت محتوای رسانه های الکترونیکی است که شامل دارایی های دیجیتالی است.

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی